Infographic dưới đây thông tin cho nhân viên/ công nhân về cách chăm sóc sức khỏe tâm thần và tạo niềm vui trong diễn biến đại dịch COVID-19.

 

Tài liệu tham khảo

https://www.health.gov.au/resources/publications/mental-health-and-wellbeing-support-for-employees-during-the-covid-19-pandemic-vietnamese