ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Trở thành thành viên của Y HỌC CỘNG ĐỒNG để cùng nhau xây dựng mạng lưới thông tin y học bổ ích

CƠ CẤU & ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ THEO CÁC NĂM

Với sự hỗ trợ và đồng hành của hơn 500 Bác sĩ và CTV, chúng tôi - những thành viên nằm trong
Danh sách đội ngũ Quản lý may mắn được chọn là những người đại diện để điều phối các công việc thường niên,
định kỳ của Y Học Cộng Đồng

Ban Điều Hành

TRƯỞNG BAN CÁC NHÓM

Thành viên ban biên tập

Thành viên nhóm CTV Sản Phụ Khoa

Thành viên nhóm CTV Nhi Khoa

Thành viên nhóm CTV Ung thư

Thành viên nhóm CTV Tiểu đường

Ban Điều Hành

TRƯỞNG BAN CÁC NHÓM

Thành viên ban biên tập

Thành viên nhóm CTV Sản Phụ Khoa

Thành viên nhóm CTV Nhi Khoa

Thành viên nhóm CTV Ung thư

Thành viên nhóm CTV Tiểu đường

Ban Điều Hành

TRƯỞNG BAN CÁC NHÓM

Thành viên ban biên tập

Thành viên nhóm CTV Sản Phụ Khoa

Thành viên nhóm CTV Nhi Khoa

Thành viên nhóm CTV Ung thư

Thành viên nhóm CTV Tiểu đường

Ban Điều Hành

TRƯỞNG BAN CÁC NHÓM

Thành viên ban biên tập

Thành viên nhóm CTV Sản Phụ Khoa

Thành viên nhóm CTV Nhi Khoa

Thành viên nhóm CTV Ung thư

Thành viên nhóm CTV Tiểu đường