menu toggle

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Trở thành thành viên của Y HỌC CỘNG ĐỒNG để cùng nhau xây dựng mạng lưới thông tin y học bổ ích

CƠ CẤU VÀ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ THEO CÁC NĂM

Với sự hỗ trợ và đồng hành của hơn 500 Bác sĩ và CTV, chúng tôi - những thành viên nằm trong
Danh sách đội ngũ Quản lý là những người đại diện để điều phối các công việc thường niên,
định kỳ của Y Học Cộng Đồng

Ban Điều Hành

Ban Điều Hành

Trưởng nhóm Cộng Tác Viên

CTV Ban Biên Tập

CTV Dự án Nhi Khoa

CTV Dự án Ung thư

CTV Dự án Sản Phụ Khoa

CTV Dự án Tiểu Đường

Ban Điều Hành

Trưởng nhóm Cộng Tác Viên

CTV Ban Biên Tập

CTV Ban Gây Quỹ

CTV Dự án Nhi Khoa

CTV Dự án Ung thư

CTV Dự án Sản Phụ Khoa

CTV Dự án Tiểu Đường

Ban Điều Hành

Trưởng nhóm Cộng Tác Viên

CTV Ban Biên Tập

CTV Ban Gây Quỹ

CTV Dự án Nhi Khoa

CTV Dự án Ung thư

CTV Dự án Sản Phụ Khoa

CTV Dự án Tiểu Đường

Ban Điều Hành

Trưởng nhóm Cộng Tác Viên

CTV Ban Biên Tập

CTV Ban Gây Quỹ

CTV Dự án Nhi Khoa

CTV Dự án Ung thư

CTV Dự án Sản Phụ Khoa

CTV Dự án Tiểu Đường

Ban Điều Hành

Trưởng nhóm Cộng Tác Viên

CTV Ban Biên Tập

CTV Ban Gây Quỹ

CTV Ban Hậu Cần

CTV Dự án Nhi Khoa

CTV Dự án Ung thư

CTV Dự án Sản Phụ Khoa

CTV Dự án Tiểu Đường