Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần

Công tác hiện tại

đang cập nhật - Đã ngưng cộng tác với Y học cộng đồng từ năm 2017

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Ngoại thần kinh

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng