Đặng Nữ Thùy Trang

Vì sức khỏe cộng đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Đặng Nữ Thùy Trang

Công tác hiện tại

Ngành

 Y Đa Khoa

Chuyên ngành

Quá trình học tập

2022

Bác sĩ đa khoa tại Khoa Y - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (2022)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác