Bộ Y Tế

Vì Sức Khỏe Cộng Đồng

Trích dẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Bộ Y Tế

Công tác hiện tại

  Bộ Y Tế

Ngành

Chuyên ngành

Quá trình học tập

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

Trân trọng cảm ơn Bộ Y Tế

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng