Tầm quan trọng của vui chơi, văn hoá và giải trí đối với người khuyết tật

Những hoạt động cho người khuyết tật lựa chọn

Tổ chức vui chơi, giải trí, thể thao cho người khuyết tật